U nas kupujesz niezawodne maszyny do obróbki drewna najwyższej jakości!
Serwis

Firma FOREKO posiada serwis gwarancyjny i pogwarancyjny, który realizuje naprawy bie??ce maszyn oraz niezb?dne modyfikacje i przegl?dy techniczne. Naszym klientom zapewniamy rozruch zakupionych u nas maszyn z pe?n? ich kalibracj? oraz szkoleniem pracowników.

 

 

 1.  Koszty monta?u:
  1. Stawki godzinowe (monta? i podró?)
   Czas pracy od poniedzia?ku do pi?tku
   Dojazd : 30,00 z?/godz.
    Technik serwisowy : 140 ,00 z?
  2. Koszty podró?y przejazdy samochodem serwisowym
   Stawka za 1 km : 1,10 PLN

WARUNKI GWARANCJI I SERWISU

 

Przewodnim celem FOREKO Group jest zarówno pomoc sprzeda?owa jak i posprzeda?owa. Wyj?tkowo cenimy pomoc klientom w trakcie ca?ego okresu u?ytkowania, zarówno w okresie gwarancji oraz po gwarancji. Reakcj? serwisow? podejmujemy przewa?nie w ci?gu 24 godzin.
Jednak?e zdajemy sobie spraw?, ?e sprz?t mo?e ulec uszkodzeniu, dlatego uruchomili?my specjalny portal reklamacyjny, który szybko pomaga naszym klientom w usuni?ciu problemów. Ju? na etapie sk?adania reklamacji udaje si? znale?? rozwi?zanie.
1. Gwarancja producenta jest udzielana na okres 12 miesi?cy od daty zakupu w przypadku zastosowania zawodowego, a okres r?kojmi równy jest okresowi gwarancji. Natomiast w przypadku zakupu i zastosowania konsumenckiego na 24 miesi?ce od daty zakupu.
2. W okresie gwarancyjnym usuwane s? wady wynikaj?ce z b??dów produkcyjnych lub wad materia?owych.
3. Naprawy realizowane s? w najszybszym mo?liwym czasie, jednak termin naprawy nie powinien przekroczy? 21 dni roboczych licz?c od dnia dostarczenia maszyny do serwisu w siedzibie firmy. Termin ten mo?e ulec przed?u?eniu w przypadku konieczno?ci sprowadzenia cz??ci z zagranicy. Zawsze dok?adamy wszelkich stara?, aby jak najszybciej naprawi? maszyn?.
4. W przypadku braku mo?liwo?ci naprawy urz?dzenia w okresie gwarancyjnym, klientowi przys?uguje prawo do wymiany urz?dzenia na nowe lub zwrot gotówki.
5. Warunkiem przyj?cia sprz?tu do serwisu FOREKO Group jest wype?nienie formularza reklamacyjnego wraz z dok?adnym opisem wyst?puj?cym w nim wad, znajduj?cego si? na stronie www.foreko.eu oraz dostarczenie maszyny w stanie kompletnym wraz z dowodem zakupu i wydrukowanym formularzem reklamacyjnym.
6. W przypadku napraw gwarancyjnych prosimy dostarczy? urz?dzenie u?ywaj?c oryginalnego opakowania co zapewnia prawid?owy transport urz?dzenia.
7. Gwarant nie odpowiada za zniszczenia lub uszkodzenia produktu wynikaj?ce z niew?a?ciwego opakowania lub zabezpieczenia produktu przez Nabywc? w trakcie transportu. Serwis nie przyjmuje przesy?ek pobraniowych.
8. Po rozpatrzeniu reklamacji serwis kontaktuje si? z klientem na podstawie danych podanych w formularzu reklamacyjnym.
9. U?ytkownik traci gwarancj? w przypadku:
9.1. demonta?u lub modyfikowana maszyny przez ingerencj? osób lub firm trzecich
9.2. nieprawid?owego monta?u, konserwacji, magazynowana i transportowania maszyny
9.3. uszkodze? mechanicznych, chemicznych, termicznych
9.4. niezgodnego u?ytkowania z instrukcj? obs?ugi i przeznaczeniem
9.5. pracy urz?dzenia bez zalecanego przez producenta osprz?tu (np. odci?gu)
9.6. stwierdzenia, ?e sprz?t by? nadal eksploatowany po ujawnieniu si? objawów niesprawno?ci
10. Gwarancja nie obejmuje:
10.1. wymiany cz??ci zu?ywaj?cych si? w sposób naturalny (oraz cz??ci i materia?ów eksploatacyjnych) np. styczników, bezpieczników, wrzecion, osi, przegubów, uszczelek, uszczelniaczy, oringów, simeringów, pomp ch?odziwa, kra?cówek, zabezpiecze? termicznych (itp.), ?o?ysk, kabli zasilaj?cych, tarcz ?ciernych i tn?cych, linek nap?dowych, uchwytów narz?dziowych, wierte?, d?ut, olejów, smarów, zasilaczy, grza?ek itp.
10.2. uszkodze? powsta?ych na skutek wy?adowa? atmosferycznych lub z winy instalacji napi?ciowej.
10.3. uszkodze? wynikaj?cych z przeci??enia sprz?tu na skutek nadmiernej i/lub niew?a?ciwej eksploatacji
10.4. nieprawid?owego pod??czenia instalacji zasilaj?cych (elektrycznych, pneumatycznych, hydraulicznych), np. elektrowrzecion z wymian? narz?dzi niepod??czonych do kompresora z osuszaczem
11. Gwarant zastrzega sobie prawo obci??enia Reklamuj?cego kosztami manipulacyjnymi zwi?zanymi z przeprowadzeniem ekspertyzy i transportem, je?li reklamowany produkt b?dzie sprawny lub uszkodzenie nie by?o obj?te gwarancj?. W takim przypadku Reklamuj?cy zostanie obci??ony op?at? manipulacyjn? w wysoko?ci kosztów Gwaranta.
12. Gwarancja nie daje Kupuj?cemu prawa do domagania si? zwrotu utraconych zysków lub dodatkowo poniesionych kosztów z powodu uszkodzenia urz?dzenia.
13. Po dokonaniu naprawy reklamowany towar b?dzie odes?any na koszt Gwaranta.
14. Gwarancja na szklane tuby CO2 wynosi 3 miesi?ce.
15. Wszystkie lasery CO2 musz? by? uziemione.
16. Roz?adunek maszyny i w?o?enie do pomieszczenia w którym ma pracowa? jest po stronie i odpowiedzialno?ci kupuj?cego. Przygotowanie przy??cza elektrycznego przy maszynie jest po stronie Kupuj?cego.
17. W przypadku braku mo?liwo?ci naprawy maszyny u kupuj?cego wyj?cie maszyny z pomieszczenia i za?adunek oraz pó?niejszy roz?adunek i w?o?enie do pomieszczenia jest po stronie kupuj?cego.
18. Parametr opisuj?cy pole robocze w frezarkach CNC to droga jak? jest w stanie pokona? elektrowrzeciono w osiach X i Y- czyli szeroko?? i d?ugo?? przejazdów elektrowrzeciona w tych osiach. W przypadku sto?u hybrydowego (podci?nienie i t-rowki) do pola roboczego wliczamy równie? powierzchni? mocowania T-rowków np. frezarka o polu roboczym 1300mm x 2500mm jest w stanie pokona? drog? w osi x=1300mm a w osi Y=2500mm.
Wysoko?? robocza w frezarkach cnc nie jest równa z prze?witem bramy (osi? Z) i jest uzale?niona od wysoko?ci obrabianego elementu i d?ugo?ci frezu.
19. Przy maszynach sterowanych numerycznie, wymagane jest awaryjne podtrzymywanie zasilania dla jednostki steruj?cej przez minimum 5 minut.
20. Wymagania b?d?ce po stronie klienta w przypadku zakupu maszyny CNC:
• Ogrodzenie bezpiecze?stwa maszyn CNC jest niezb?dn? opcj? dodatkow? - nie wliczon? w cen? maszyny. Le?y to po stronie klienta. Ogrodzenie mo?e by? fizyczne czyli tzw. "p?ot" lub np. optyczne przy zastosowaniu barier bezpiecze?stwa. Za zgod? i op?at? ze strony klienta montujemy wybrane rozwi?zanie. Cena ustalana jest indywidualnie w zale?no?ci od usytuowania magazynu oraz modelu maszyny.
• Przy??cze elektryczne z gniazdem si?owym 3x400 V + 10mb przewodu 5x4mm kwadrat
• Kompresor ?rubowy z osuszaczem o ci?nieniu roboczym 8 bar. i wydajno?ci 300l/min
• Odci?g trocin lub instalacja odpylaj?ca spe?niaj?ca wymagania:
? Przy??cze- zazwyczaj 100mm (125, 150, 200 lub 250mm- przy wi?kszych maszynach )
? PRZEP?YW: 3900 m3/h,
? PODCI?NIENIE NA KRÓ?CU: 2500 Pa,
? PR?DKO?? NA KRÓ?CU: 35 m/s
21. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem maj? zastosowanie postanowienia Kodeksu Cywilnego.
22. Gwarancja na zakupione maszyny obowi?zuje tylko na terenie Polski.
23. Warunki gwarancji poza terenem Polski ustalane s? indywidualnie.